PHÒNG GD- ĐT GIO LINH

TRƯỜNG MN LINH HẢI

 

 

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TẬP THỂ VÀ CÁC CÁ NHÂN TRONG NHỮNG NĂM QUA

 

 

 • Năm học : 2005-2006: Trường đạt Trường tiên tiến cấp huyện
 • Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 3 đ/c
 • Chiến sỹ thi đua cấp huyện: 1 đ/c

 

 • Năm học : 2006-2007:
 • Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 2 đ/c
 • Chiến sỹ thi đua cấp huyện: 1 đ/c

 

 • Năm học : 2007-2008: Trường đạt trường tiên tiến cấp Tỉnh
 • Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 3 đ/c
 • Chiến sỹ thi đua cấp huyện: 1đ/c

 

 • Năm học : 2008-2009: Trường đạt trường tiên tiến cấp huyện
 • Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 2 đ/c
 • Chiến sỹ thi đua cấp huyện: 1 đ/c

 

 • Năm học : 2009-2010: Trường đạt trường tiên tiến cấp huyện
 • Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 2 đ/c
 • Chiến sỹ thi đua cấp huyện: 1đ/c

 

 • Năm học : 2010-2011: Trường đạt trường tiên tiến cấp huyện
 • Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 2 đ/c
 • Chiến sỹ thi đua cấp huyện: 1đ/c

 

 • Năm học : 2011-2012: Trường đạt trường tiên tiến cấp huyện
 • Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 2 đ/c
 • Chiến sỹ thi đua cấp huyện: 1 đ/c

 

 • Năm học : 2013-2014: Trường đạt trường tiên tiến cấp huyện
 • Chiến sỹ thi đua cấp huyện: 1đ/c

 

 • Năm học : 2014-2015:

- Giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến : 7 đ/c

 • Chiến sỹ thi đua cấp huyện: 2đ/c

 

 

 • Năm học : 2015-2016: UBND huyện khen

- Giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến : 10 đ/c

 • Chiến sỹ thi đua cấp huyện: 2đ/c